آماده سازی و اخذ مدرک نجات غریق درجه 2

مراحل اخذ مدرک نجات غریق درجه 2

مرحله اول

– شايستگي عمومي داوطلبان

سن – بر پايه قوانين نجات غريق شما بايد حد اقل 16 سال تمام داشته باشيد تا بتوانيد بکار کمک منجي (دستيار نجات غريق) يا غواصي بپردازيد. با رسيدن سن شما به 18 سالگي و يا چنانچه بيشتر از 18 سال تمام داشته باشيد، ميتوانيد بعنوان منجي درجه2 قبول مسئوليت کنيد.

تابعيت جمهوري اسلامي ايران – تمامي منجيان غريق بايد تابعيت ايراني داشته باشند. افراد خارجي مقيم ايران بايد مجوز کار در ايران داشته باشند. پيش از شروع آزمون نجات غريق، بايد تصوير شناسنامه، يا پاسپورت يا اجازه اقامت و کار شما براي ما ارسال گردد.

عدم احراز فساد اخلاقي و نداشتن شهرت به ارتکاب اعمال خلاف شئونات شغلي و اجتماعي – شما پس از قبول شدن در آزمون ورودي به مراکز تشخيص هويت معرفي ميشويد تا برگ (عدم سوءپيشينه) دريافت کنيد.

نداشتن اعتياد به مواد مخدر – پس از قبول شدن در آزمون ورودي، شما را به مراکز بهداشت معرفي ميکنيم تا برگ (عدم اعتياد) دريافت کنيد.

روشن بودن وضعيت نظام وظيفه براي آقايان – قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران تاکيد دارند که منجيان غريق بايد از نظر انجام خدمت نظام وظيفه وضعيت روشني داشته باشند.

مرحله دوم – شرايط

پس از احراز شايستگي، اگر داوطلب پيوستن به گروه هاي نجات غريق هستيد، بايد با موفقيت از آزمون هاي شناهاي مورد نياز برآييد. اين آزمون ها بترتيب زير از شما بعمل ميآيند:

مهارتهاي شناوری – فلوت – لاك پشت – غوص

50 متر شناي كرال سينه صحيح سربالا در کمتر از 50 ثانيه براي آقايان و 55 ثانيه براي بانوان

پاي دوچرخه بدون كمك دست

100 متر شناي پشت مقدماتي – 75 متر پا 25 متر دست

100 متر شناي پهلو 50 متر از طرف راست 50 متر از طرف چپ

100 متر شناي قورباغه كمتر از 2 دقيقه براي آقايان و 2 دقيقه و 15 ثانيه براي بانوان

200 متر شناي کرال سینه بدون استفاده از وسايل در كمتر از 4 دقيقه براي آقايان و 4/5 دقيقه بانوان

20 متر شنای زیر آبی و بیرون آوردن همزمان 3 شیئی به فاصله 5 متر از یکدیگر

شرایط آماده سازی نجات غریق

مراحل آزمون و روش انتخاب داوطلب:

بمنظور سنجش توانائي بدني شما در آزمون ورودي، و مقايسه با اصول و مفاهيم نجات غريق، دروس و مواد امتحاني بر پايه جدول بالا برنامه ريزي شده است و جلسات برگزاري آزمون در 2 یا حداکثر در سه روز متوالي انجام مي شود. سطح امتحان بر حسب مورد در حد تجربيات شناگران متوسط تا ورزيده است.پس از برگزاري آزمون، وضعيت شما توسط ممتحنين سنجيده و نمره گذاري مي شود. در صورت احراز شرايط تعيين شده توسط گروه تخصصي، ما شما را به ثبت نام در کلاس نجات غريق درجه2 دعوت خواهيم کرد.